Recent Changes

Thursday, August 31

 1. page Henrik Ibsen edited ... -Kunnskap fra norsktimen 21.10.09 Ibsen i dag {http://www.romforkunst.no/files/ibsen-ii_ori…
  ...
  -Kunnskap fra norsktimen 21.10.09
  Ibsen i dag
  {http://www.romforkunst.no/files/ibsen-ii_original.jpg} Henrik{http://www.typografi.org/oslo/ibsensitater_magnus.jpg}
  Henrik
  Ibsen er
  Temaene i stykkene er like relevante i dag som det de var da Ibsen selv levde. Han tok opp temaer som engasjerte samfunnet og menneskene, og åpnet for og skapte debatt. Disse temaene var tabubelagt da Ibsen levde, og det gjorde at han fikk mye oppmerksomhet også da. Eksempler på temaer som går igjen er blant annet ekteskap, maktmisbruk, fattigdom, undertrykking og dødshjelp. I tillegg handler mange av stykkene om det å ta et oppgjør med seg selv og det livet man har levd. Dette er altså temaer og problemer som er aktuelle også i dag, men som ikke er like tabubelagt. Ibsen satte ord på problemene og var flink til å få fram sin sak og nå ut til publikum. Han hadde sterke meninger, som han blant annet ga uttrykk for i det han skrev.
  I 2006 var det 100 år siden Ibsen døde, og det ble markert på flere måter. Blant annet var det flere Ibsen-oppsetninger rundt om i verden, sitater av han i og på Oslos gater og man kunne finne diverse kunst med illustrasjoner av han, blant annet på Oslo S.
  (view changes)
  2:52 pm
 2. page Henrik Ibsen edited {ibsen_skrivebordet.jpg} Henrik Ibsen ... innflytelse fra Ole Ole Bull begynte Vi plasser…

  {ibsen_skrivebordet.jpg} Henrik Ibsen
  ...
  innflytelse fra OleOle Bull begynte
  Vi plasserer Ibsen i realismen, en del av "det moderne gjennombruddet". I denne perioden var det stor fokus på kapitalisme og den andre industrielle revolusjon var på fremmarsj. Man skulle tro på individet. Denne industrialiseringen hadde sine skyggesider, og det var her kunstnerne mellom 1850 og 1950 tok opp temaer som fattigdom, undertrykking og maktmisbruk. Man fortrengte det romantiske verdensbildet og fokusterte på virkeligheten.
  ...
  påvirket av GeorgGeorg Brandes oppfatninger.
  Ibsens verker høster mye ros i våre dager for å holde seg evig aktuelle (tabuer som incest, aktiv dødshjelp, ekteskap). Når det gjelder hans egen samtid, påstår mange at han var langt forut for sin egen tid og at samfunnet på den tiden ikke var klart til å bli konfrontert med problemene som belyses i verkene hans. Han var en kontroversiell forfatter, skribent, dramatiker, samfunnskritiker og kunstner - og kjendis. Folk flokket seg på kaia for å sikre seg et eksemplar av Ibsens nye bok som kom med båt fra København, og dette beskriver hvilken oppslutning Ibsen hadde.
  Det er en allmenn mening i dag at Ibsen burde mottatt Nobelprisen, slik som Bjørnson gjorde. Og mye tyder på at han kunne ha fått den anerkjennelsen i sine levedager, hadde det ikke vært for Nobelkomiteens sekretær, svenske Carl David Af Wirsén, som ikke hadde så mye til overs for Ibsen. På 1890-tallet skrev Ibsen nemlig romaner som ble kritisert for å være usunne og fjernt fra den moralske høyverdigheten, noe som var et krav.
  ...
  Romforkunst.no, illustrasjonen er hentet herfra: http://www.romforkunst.no/prosjekt/ibsen-i-strutteskjrt-p-oslo-s/ [22.10.09]
  Ibsensitat.no: http://www.ibsensitat.no/ [22.10.09]
  Tidslinje
  Henrik Ibsen on Dipity.

  Brand
  Peer Gynt
  ...
  http://www.kloken.no/litteratur/tekst.asp?ID=41
  http://no.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
  Et dukkehjem
  {Henrik_Ibsen_av_Eilif_Peterssen_1895.jpg} Et dukkehjem er et drama skrevet av Henrik Ibsen og er et veldig kjent stykke over hele verden. Henrik Ibsen er også en av norges største dramatikere. Et dukkehjem handler om den vakre kvinnen Nora og hennes mann Torvald. Dilemmaet er at for noen år siden var Torvald veldig syk, og det eneste som kunne redde ham var et utenlandsk sykehus. Men dette hadde de i utgangspunktet ikke penger til. Dette dilemmaet fikk Nora til å forfalske en underskrift og søke om et lån for å kjøpe denne utenlansturen. Det fikk de innvilget av en ved navn Krogstad. Dette skjedde også bak ryggen til Torvald, noe som var svært alvorlig på denne tiden. Men som tiden gikk, synes denne mannen Krogstad at det var noe mistenkelig med underskriften. Han gikk også til denne Nora og forhørte seg om saken, og dette fikk hun til å innrømme alt til Krogstad. I startfasen ble de enige om å holde dette skjult for Torvald, men etter hvert måtte sende Krogstad til slutt sende et brev til Torvald. Og når han så brevet ble han meget forbannet. I denne prosessen etterpå, snakket han veldig nedverdigende til Nora. Sa at hun var ingenting, fortalte hvor dum hun var og at hun ikke var verdt noe. Da gikk det opp et lys for Nora. Selv om hun faktisk hadde reddet livet til Torvald, snakket han så nedverdigende til henne. Utfallet av dette var at Nora reiste fra Torvald og deres barn.
  Et dukkehjem settes opp flere steder i verden den dag i dag, blant disse stedene er: USA, Ungarn, Tyskland, Storbritannia, Russland, Polen, Romania og mange andre steder.
  ...
  http://ibsen.net/index.gan?id=11111121&subid=0
  Gengangere: debatten
  ...
  karakterene i EtEt dukkehjem, og
  ...
  Et dukkehjem.
  Det længe bebudede, nu offentliggjorte nye Skuespil af Henrik Ibsen er kun altfor vel skikket til at vække en Opmærksomhed, som dog tør siges at maatte være af meget pinlig Art. Man vil i alt Fald i nogen Tid tale vidt og bredt derom, maaske ogsaa skrive derom. Vi skulle for vor Del i dette Øieblik ikke udtale os nærmere, medens vi forbeholde vor æstetiske Anmelder mulig at skjænke dette Arbeide en nærmere kritisk Analyse eller i vore Spalter paa anden Maade at bringe Bidrag til Fænomenets fuldstændige Belysning efter længere Overveielse. Vi ville nu kun give et Resumé af Indholdet i Gengangere, og dertil knytte nogle faa, saa vidt muligt objektive Bemærkninger dertil. (URL: http://www.ibsen.net/?id=56314 lest: 19.10.2009 12:15)
  Dette utdraget fra en artikkel i aftenposten 14.desember 1881, viser noe av kritikken som ble rettet mot stykket. I artikkelen står det at det nye stykket vekker alt for stor oppmerksomhet av den pinlige art. Her mener artikkelforfatteren at stykket vekker oppmerksomhet av ”feil type” hos publikum, og at videre i artikkelen skal forfatteren prøve å komme med en objektiv beskrivelse av stykket, men hinter til at det blir vanskelig å ikke kritisere det.
  ...
  Vildanden
  Vildanden er et skuespill skrevet av Henrik Ibsen i 1884. Stykket er delt inn i 5 akter som tar for seg problematikk rundt spørsmålet; Vil mennesker få det bedre hvis ubehagelige sannheter om livet deres kommer fram? Stykket er skrevet i en realistisk stil/skrivemåte. Likevel er det også tegn på symbolismen. Dette kan for eksempel tolkes ved å se vildanden som et symbol for Hedvig. Dette er også et av virkemidlene i stykket.
  ...
  hund.” (http://www.skoleforum.com/stiler/saeremne/det.aspx?id=521119.10.09)
  I første akt møter vi Hjalmar som er i et middagsselskap hos Grosserer Werle sammen med Greger. Gregers har invitert Hjalmar for å skvære opp i problemene mellom Grosserer Werle ogHjalmar. Her får Grosserer Werle vite at Hjalmar har giftet seg med Gina, hans tidligere husjhelp.
  I andre akt møter vi Hedvig og Gina, familien til Hjalmar. Hedvig blir sur da Hjalmar ikke har med seg en presang til henne. Greger kommer innom huset etter å ha kranglet med sin far. Gamle ekdal, hjalmars far, er også tilstede og de starter en dialog. Her kommer det frem at Hedvig, av genetiske årsaker, trolig kommer til å miste synet.
  ...
  I fjerde akt får vi se hvor sint Hjalmar er og han entrer huset ved å konfrontere Gina med det han nettopp har fått vite. Her kommer det frem at Gina hadde et hemmelig forhold til grosserer Werle da hun var hushjelp for han. Det går nå opp for Hjalmar hvorfor Werle har stilt så mye opp i alle år og han forlater familien. Dette gjør Hedvig opprørt. Akten avsluttes med at Hedvig blir overtalt av Greger til å skyte vildanden for å ofre den for Hjalmars skyld (i kjærlighet for ham).
  I akt fem begynner med fødselsdagen til Hedvig da Hjalmar enda ikke dukker opp. Han har bodd hos Relling og Molvik, to venner. Hedvig spør gamle Ekdal om hvordan man best skyter en vildand. Han forteller at man må treffe den i brystet. Deretter kommer endelig Hjalmar hjem. Like etter kommer Greger og foreslår at familien skal begynne på nytt. Denne hendelsen avbrytes med ett skudd fra loftet. Alle tror det er gamle Ekdal som er jakt, men Greger forklarer at det var Hedvig som ofret anden til ære for faren. Like etter finner de ut at Hedvig har skutt seg selv i brystet og ikke anden.
  Kilder: (http://www.skoleforum.com/stiler/saeremne/det.aspx?id=521119.10.09)
  Hedda Gabler
  Hedda Gabler var det siste stykket som Ibsen skrev mens han bodde i utlandet. Det ble skrevet i München i 1890.
  ...
  Mottakelse
  Stykket fikk veldig negativ mottakelse da det kom ut. Kritikerne skjønte seg ikke på skikkelsen Hedda og mente at det ikke fantes noen samfunnskritikk i teksten. Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet skrev:"Alt i Alt kan Hedda Gabler neppe kaldes Andet end et uhyggeligt Fantasifoster, et af Digteren selv frembragt Uhyre i Kvindeskikkelse, uden tilsvarende Forbillede i Virkelighedens Verden."[[#_ftn1|[1]]]
  - Her-Her kan du
  (view changes)
  2:30 pm

Friday, March 10

Tuesday, February 21

 1. page Soga om Tristram og Isond edited Teksten oppsto i Bretagne på 1100-tallet og var opprinnelig irsk. Den eldste bevarte bearbeidelsen …
  Teksten oppsto i Bretagne på 1100-tallet og var opprinnelig irsk. Den eldste bevarte bearbeidelsen av denne fortellingen er diktene til Béroul og Thomas l'Angleterre. Den ble oversatt til norsk av broder Robert ved kong Håkon Håkonssons hoff i 1226.
  ...
  muntlige fravær.
  {http://www3.lokus.no/content/redirect/?marketplaceId=71710930&languageId=1&logicalTitle=content_image_2008.06.27.13.12.33&crId=7943980}
  ...
  av sorg.
  {http://www.litteraturhuset.no/export/sites/litteraturhuset/bilder/2012-03/Soga-om-Tristram-og-Isond.jpg}
  ...
  av kjærlighet".
  Stoffet har også vært mye brukt i nyere tid, blant annet av Richard Wagner i musikkdramaet Tristan und Isolde.
  Kilder:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Soga_om_Tristram_og_Isond
  https://snl.no/Tristan_og_Isolde
  http://spenn2.cappelendamm.no/c265689/sammendrag/vis.html?tid=265812

  http://no.wikipedia.org/wiki/Soga_om_Tristram_og_Isond
  https://snl.no/Tristan_og_Isolde
  http://spenn2.cappelendamm.no/c265689/sammendrag/vis.html?tid=265812

  http://www.litteraturhuset.no/export/sites/litteraturhuset/bilder/2012-03/Soga-om-Tristram-og-Isond.jpg
  Open publication - Free publishing - More middelalder
  (view changes)
  7:55 am

Monday, January 9

Friday, September 23

More